Loading...
Login
วีดีโอ สำหรับนักศึกษาชั้นปี 5
1:15:20
การตรวจกรองแอนติบอดี้ โครงการ พัฒนาคุณภาพงานธนาคารเลือดในโรงพยาบาลของภาครัฐ ครั้งที่ 3 (กลุ่มภาคใต้) 1/3
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 2 : 0 : 0
1:04:10
ABO Discrepancies and Problem Solving โครงการ พัฒนาคุณภาพงานธนาคารเลือดในโรงพยาบาลของภาครัฐ ครั้งที่ 3 (กลุ่มภาคใต้) 1/2
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 4 : 0 : 0
1:07:35
Blood Group Systems โครงการ พัฒนาคุณภาพงานธนาคารเลือดในโรงพยาบาลของภาครัฐ ครั้งที่ 3 (กลุ่มภาคใต้) 1/1
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 3 : 0 : 0
1:45:59
อบรม ชีวสารสนเทศเบื้องต้นสำหรับงานด้านจุลชีววิทยา 1/6
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 1 : 0 : 0
1:06:56
อบรม ชีวสารสนเทศเบื้องต้นสำหรับงานด้านจุลชีววิทยา 1/5
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 0 : 0 : 0
1:03:45
อบรม ชีวสารสนเทศเบื้องต้นสำหรับงานด้านจุลชีววิทยา 1/4
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 3 : 0 : 0
2:39:21
อบรม ชีวสารสนเทศเบื้องต้นสำหรับงานด้านจุลชีววิทยา 1/3
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 14 : 0 : 0
1:23:24
อบรม ชีวสารสนเทศเบื้องต้นสำหรับงานด้านจุลชีววิทยา 1/2
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 1 : 0 : 0
1:25:17
อบรม ชีวสารสนเทศเบื้องต้นสำหรับงานด้านจุลชีววิทยา 1/1
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 1 : 0 : 0
1:00:12
เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาล แอคคิวเช็ค
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 1 : 0 : 0
1:34:04
System and Quality tools
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 0 : 0 : 0
1:27:51
Lung Pathology
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 1 : 0 : 0
3:45:54
Disease of the Gastrointestinal Tract
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 1 : 0 : 0
52:46
Clinical appication of HLA testing
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 0 : 0 : 0
22:56
Pesticides
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 0 : 0 : 0
2:23:48
Disease of musculoskeletal system
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 1 : 0 : 0
28:10
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการแทพย์
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 0 : 0 : 0
22:28
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการแทพย์
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 0 : 0 : 0
52:25
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 2551
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 0 : 0 : 0
39:08
การปลูกถ่ายอวัยวะ เนื้อเยื่อและเซลล์ต้นกำเนิดของโลหิต
ชั้นปี : ทุกชั้นปี
: 4 : 0 : 0