เกี่ยวกับเรา

picture

ความเป็นมา

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ก่อตั้งขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักในการผลิตบัณฑิตทางเทคนิคการแพทย์ เพื่อตอบสนองการขาดแคลนบุคลากรด้านนี้ในประเทศไทย  โดยเริ่มเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์มาแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 จำนวน 40 คน และปรับเพิ่มเป็นปีละ 60 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา
          สำหรับภารกิจด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน  คณะมีแผนงานที่จะดำเนินการเชิงรุก โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในองค์ความรู้ด้านบริการวิชาการ และการวิจัยทางเทคนิคการแพทย์ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงปี พ.ศ.2550-2554  ที่เน้นแนวทางส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีส่วนในการสร้างศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง และประชากรสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพได้สะดวกยิ่งขึ้น และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ช่วงปี พ.ศ.2555-2559 ซึ่งมุ่งเน้นการเป็นที่พึ่งของชุมชน โดยให้บริการวิชาการที่เปิดกว้าง และให้มีการเข้าถึงของชุมชนได้อย่างหลากหลายนอกจากนี้ยังตอบสนองกรอบและแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 (หมวด 5 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ)
          รูปแบบการให้บริการวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ที่คณะได้วางเป้าหมายไว้ คือ จะเป็นศูนย์ให้บริการแบบครบวงจร(one stop service)ในด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสำหรับชุมชน เน้นเขตพื้นที่ภาคใต้  ด้วยการผสมผสานศักยภาพของบุคลากรด้านเทคนิคการแพทย์ ผู้มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์สูง ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เข้ากับนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความก้าวหน้าของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัย แม่นยำ รวดเร็ว
          ปัจจุบันสถานภาพการให้บริการทางการแพทย์ในเขตชุมชน  แม้จะมีสถานบริการตรวจรักษาโรค คลินิกแพทย์เอกชน ฯลฯ กระจายอยู่ตามพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ มากขึ้น  แต่ส่วนใหญ่ ยังเป็นการให้บริการตรวจรักษาโรคโดยแพทย์เพียงอย่างเดียว   สถานประกอบการที่รับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์  ซึ่งมีความจำเป็น ในการช่วยเหลือแพทย์วินิจฉัยติดตามการรักษาโรค รวมทั้งช่วยพยากรณ์การดำเนินของโรค ยังมีอยู่ในจำนวนไม่มากนัก และส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเขตชุมชนซึ่งมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น   สถานให้บริการตรวจรักษาโรคในท้องถิ่นห่างไกล อาทิ โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และคลินิกแพทย์จำนวนมาก ก็ยังขาดแคลนและไม่ได้รับความสะดวกในการจัดส่งสิ่งส่งตรวจเพื่อวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ รวมถึงการได้รับผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องในเวลาอันรวดเร็ว   สถานพยาบาลเหล่านี้ ยังจำเป็นต้องอาศัยบริการจากศูนย์ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์จากภาครัฐ  ซึ่งกระจายอยู่ในจังหวัดใหญ่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ  ซึ่งแต่ละแห่ง ก็ล้วนมีภาระงานประจำมากเกินกว่าที่จะรับงานจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทำให้ผลการตรวจวิเคราะห์ล่าช้า และ เป็นอุปสรรคต่อการให้การบริการรักษาผู้ป่วยในที่สุด
          นอกเหนือจากการตรวจวิเคราะห์เพื่อช่วยการวินิจฉัยโรคสำหรับบุคลากรที่มีปัญหาสุขภาพ และมาพบแพทย์เพื่อขอรับการดูแลรักษาแล้ว  การส่งเสริมให้ประชากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีโดยสถานประกอบการจำนวนมากทั้งภาครัฐ และเอกชน  ซึ่งจัดให้เป็นสวัสดิการแก่พนักงาน ลูกจ้างของตน  ก็มีส่วนช่วยป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพเช่นกันและการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ก็มีบทบาทสำคัญในกระบวนการดังกล่าวด้วย
            จากความต้องการบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกที  ทำให้หน่วยงานห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลภาครัฐที่มีอยู่ในขณะนี้  ต้องมีภาระงานล้นจนไม่สามารถให้บริการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คนไข้ต้องเสียเวลารอรับการเก็บสิ่งส่งตรวจ และรอรับผลการตรวจเป็นเวลานานในแต่ละครั้งที่มาพบแพทย์การจัดตั้งศูนย์บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการทรัพยากรด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   ช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาล  ลดจำนวนผู้ป่วยนอกและในให้กับโรงพยาบาล  และช่วยส่งเสริมสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป  ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการดังกล่าวได้ง่ายขึ้น  เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น  ในขณะที่ค่าใช้จ่ายและงบประมาณการลงทุนเกี่ยวกับบริการดังกล่าวของภาครัฐโดยรวมลดลง เนื่องจากเป็นการรวมศูนย์การตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ ที่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่ในหลายจังหวัดของภาคใต้
          นอกเหนือจากการตรวจวิเคราะห์สุขภาพโดยการทดสอบพื้นฐานประจำวัน(Routine lab test)แล้ว  ศูนย์บริการฯ ที่จะตั้งขึ้นนี้  ยังมีศักยภาพที่จะเป็นสถานที่รับตรวจวิเคราะห์โรคอุบัติใหม่ต่างๆ  ตรวจวิเคราะห์สารจากสิ่งส่งตรวจซึ่งต้องใช้วิธีการทดสอบที่ซับซ้อน ต้องใช้ความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีระดับสูง  และยังรวมถึงการเป็นศูนย์ตรวจวิเคราะห์โรคที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศได้อีกด้วย   นอกจากนี้ จากเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่  ศูนย์ฯ ยังสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งให้บริการตรวจวิเคราะห์สารในสิ่งส่งตรวจที่หลากหลายแก่นักวิจัยสาขาต่างๆรวมทั้งในอนาคต ศูนย์ฯ ยังมีแผนที่จะพัฒนาต่อเนื่อง ให้ทำหน้าที่เป็นแหล่งผลิตชุดสารตรวจวิเคราะห์สำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานที่สนใจ เป็นการส่งเสริมนโยบายการพึ่งพาตนเอง ลดภาระการนำเข้าสารเคมีสำเร็จรูปราคาแพงจากต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง

 

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารบริหารวิชาการรวม ชั้น  4 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
เบอร์โทรติดต่อ: 074-289134
เบอร์ แฟกซ์:  074-289101
อีเมล์: jariya.j@psu.ac.th